Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

  1. Терминот „engagement на вработениот“ се однесува на нивото на посветеност на вработениот и поврзаноста со организацијата во која работи.
  1. Engagement на вработениот се поврзува со нивото на ентузијазам и посветеност кои вработениот ги чувстува кон работата.
  1. Едноставно кажано, вработените кои се чувствуваат поврзани со нивната компанија се вработени со висок engagement во работата.
  1. Engagement на вработените во компанијата е силната менталната и емоционалната поврзаност што вработените ја чувствуваат кон работата што ја работат, нивните тимови и нивната организација.
  1. Вработените кои имаат висок engagement во компанијата се адвокати за компанијата и се со намера да останат подолг период во истата. Тие се ментално и емоционални посветени на целите кои ги има организацијата и работат напорно кон остварување на истите, а дополнително ги охрабруваат останатите вработени да работат најдобро што можат.