Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

  1. Перформанс на вработените се однесува на тоа колку добро вработените ги извршуваат бараните работни активности.
  1. Едноставно кажано, перформанс на вработените значи како тие ги исполнуваат своите обврски според зададената улога, како ги извршуваат тековните задачи и како се однесуваат на работното место.
  1. Еден од најважните фактори во перформансот на вработените е постигнување на целите, како личните така и на ниво на компанијата.
  1. Вработените со висок перформанс ги знаат своите обврски и активности во компанијата, ги завршуваат зададените работни обврски на време, и го градат брендот на компанијата.
  1. Дополнително, перформансот на вработениот се однесува на ефикасноста на работното место, квалитетот, исполнителноста и ефикасност на ниво на задача.