Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

1. Создадете култура на взаемна почит и доверба

-Охрабрете ги вработените да учествуваат во разни активности
-Препознајте го успехот на вработените

2. Поставете ги клучните услови за успех – и поврзете ги функциите на вработените

-Помогнете им на вработените да разберат како нивната делотворност на работното место влијае врз бизнисот

3. Овозможете им на вработение на иновираат и да учествуваат во донесувањето одлуки
-Со организирање на brainstorm сесии или водење на отворена дискусија на одредена тема им помагате на вработените да се чуствуваат дека се дел од целото и нивното мислење има влијание.

4. Потенцирајте ги основни вредности

-Kомуницирајте ги основните вредности уште во раната обука
-Зајакнете ги вредностите
-Наградете ги

5. Охрабрете го напредокот на вработените

-поставете јасни цели и очекувања
-помогнете им на вработените да успеат
-овозможете еден на еден меѓу вработените и менаџерите
-точно прецизирајте како вработените можат да напредуваат во кариерата

  • Овозможете вистински алатки за работа
  • Овозможете квалитетна обука
  • Признанија
  • Воведете отворена комуникација
  • Споделете ги и добрите и лошите бројки
  • Промовирајте ја културата на компанијата
  • Овозможете им да се вклопат во компанијата со претставување на бенефициите
  • Охрабрете ангажираност од самиот почеток
  • Постојан фидбек
  • Овозможете им забавни и интерактивни активности