Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

 1. Бидете сигурни дека описот на работното место е јасно прецизирано
 2. Јасно прецизирајте ги целите и обврските на работникот
 3. Давајте постојан фидбек
 4. Ценете ја квалитетно завршената работа
 5. Понудете дополнителна обука
 6. Реални очекувања од работникот
 7. Бидете сигурни дека вработениот знае што се очекува од него
 8. Понудете програма за развој и напредок
 9. Идентификувајте ги проблемите
 10. Подобрете ја корпоративната култура
 11. Поставете јасни цели
 12. Планирајте и приоритизирајте
 13. Планирајте ги добро вашите состаноци
 14. Подобрете ја комуникацијата
 15. Прво завршете ги тешките задачи
 16. Не го губете фокусот
 17. Бидете свесни за предностите и недостатоците
 18. Бидете свесни за ограничувањата
 19. Завршете што сте започнале
 20. Користете ги вистиснките алатки за подобрување на перформанс