Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

За успешно да се спроведе гејмификацијата меѓу вработените потребно е:

  1. Јасно да се прецизирани целите на играта
  2. Да има критериуми за да се знае кога подбедиле
  3. Да се кажат наградите – за победниците, за второ место итн.
  4. Да се потенцира зошто постигнувањето на целите е корисно како за компанијата така и за поединецот
  5. Да се прецизираат правилата на играта, особено оние за дисквалификација

Особено е важно гејмификацијата да е вклучена во работната култура од самиот почеток, односно од самиот тренинг. На тој начин, и обуката ќе биде покомпетитивна и ќе го добиете навистина најквалитетниот кандидат, а понатаму тоа ќе влијае и врз неговиот/нејзиниот перформанс, со тоа што ќе знае дека го/ја очекуваат награди.